top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Framed

Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de opdrachtgever ook akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden.

Definities

 1. Studio Framed: Studio Framed, gevestigd te Hierden onder KvK nr. 75450410.

 2. Klant: degene met wie Studio Framed een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Studio Framed en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 5. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 

 6. Fotograaf: Studio Framed, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

 7. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Framed.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Studio Framed hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Studio Framed hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Framed te allen tijde wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Studio Framed niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Studio Framed vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven vanStudio Framed, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Studio Framed een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. Studio Framed is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Studio Framed de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 11. Studio Framed heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Studio Framed prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Studio Framed op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Studio Framed mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 2. De klant dient betalingen uiterlijk 7 dagen voor levering van het product of de dienst te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Studio Framed de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Studio Framed behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studio Framed gerechtigd een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio Framed. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studio Framed zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio Framed op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio Framed, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio Framed te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Studio Framed gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Studio Framed roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Studio Framed, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast zoals een fotoshoot 

 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 • het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@studioframed.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier.

 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Studio Framed, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Studio Framed indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Studio Framed deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Studio Framed heeft geretourneerd.
   

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Studio Framed kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Studio Framed heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Studio Framed.

 3. Studio Framed is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio Framed te verrekenen met een vordering op Studio Framed. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Studio Framed blijft eigenaar van alle geleverde producten of beelden totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Studio Framed op grond van wat voor met Studio Framed gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Studio Framed zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien Studio Framed een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Studio Framed het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 5. De auteursrecht op de foto’s berust op de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Framed. Elk gebruik van werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op de auteursrechten van de fotografe. 

 6. De foto’s op de website en pagina's van Studio Framed mogen alleen worden gebruikt door de fotografe, Michelle van den Berg. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming om ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 7. Indien de klant niet wilt dat de foto’s die van hem/haar gemaakt zijn, gebruikt worden voor diverse doeleinden, dient de klant dit voorafgaand de reservering, via de mail, kenbaar te maken. Wil de klant een specifieke foto niet online hebben, dan kan dit worden overlegd met de fotografe. Foto’s worden nooit zonder toestemming van de klant aan een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt de klant om toestemming gevraagd.

 

Levering product

 1. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden.

 2. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

 3. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. 

 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 5. Levering vindt plaats bij Studio Framed, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 6. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 7. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Studio Framed het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 8. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Studio Framed kan tegenwerpen.

 9. Studio Framed zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Studio Framed gebruikelijk werkt.

 10. Studio Framed spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

 11. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 12. Studio Framed levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. 

 13. Foto’s worden bewerkt door Studio Framed naar inzicht van de fotograaf.

 14. De fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

 15. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. 

 16. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever zijn. 

 17. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

 18. Opdrachtgever zal, in overleg met fotograaf, voor een geschikte locatie zorgen. In het geval dat opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen. 

 19. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, neemt opdrachtgever contact op met betreffende locatie teneinde de locatie te boeken. Eventuele kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Levertijd 

 1. De door Studio Framed opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd van de foto’s is uiterlijk drie weken. Bij bruidsfotografie is dit 8 weken.

 3. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Studio Framed.

 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio Framed niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering:

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Framed niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Framed, bij gebreke waarvan Studio Framed niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Studio Framed die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  2. De klant geeft op eerste verzoek van Studio Framed de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio Framed enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 5. . Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

 6. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 

 7. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. 

 8. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd. 

 9. Fotograaf maakt de opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Studio Framed voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Studio Framed heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Studio Framed tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Studio Framed tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Studio Framed.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Studio Framed de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Studio Framed redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Studio Framed ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Studio Framed waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Studio Framed schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Studio Framed waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Studio Framed tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Framed geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Studio Framed geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio Framed daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Studio Framed uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Framed in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio Framed gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Framed.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio Framed ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Studio Framed een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio Framed verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Studio Framed

 1. Studio Framed is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Studio Framed aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Studio Framed is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Studio Framed aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio Framed vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. Annuleren voor een fotoshoot na de definitieve reservering, is alleen toegestaan met een geldige reden. Bij annulering moet de fotoshoot uiterlijk 72 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de volledige kosten in rekening gebracht wegens misgelopen inkomsten. Annulering kan enkel schriftelijk via de mail, of WhatsApp worden doorgegeven. Geldige redenen voor het annuleren van een fotoshoot zijn: ziekte, overlijden van naaste familieleden, etc. Bij geen bewijs van geldige reden worden er kosten in rekening gebracht dit zal het totaal afgesproken bedrag zijn.

 2. In geval van slecht weer (storm, onweer, of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten plaats zou vinden, worden afgezegd door de fotograaf. Dit wordt uiterlijk 12 uur voor de fotoshoot besproken. In overleg zoeken wij hier een passende oplossing voor (verplaatsen van de shoot).

 3. Studio Framed is ten alle tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen, wanneer er sprake is van respectloos, of agressief gedrag.

 4. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio Framed toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 5. Is de nakoming van de verplichtingen door Studio Framed niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio Framed in verzuim is. 

 6. Studio Framed heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio Framed kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio Framed in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio Framed kan worden toegerekend in een van de wil van Studio Framed onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Framed kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Studio Framed 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio Framed er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Studio Framed is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Studio Framed is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio Framed zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 5. Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding, of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studio Framed. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studio Framed bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Framed is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 10 januari 2023.

bottom of page